Direcció d’obra dels projectes d’enginyeria d’instal·lacions

Una tasca realitzada eficaçment per JSS Efficient Engineering

Des de JSS Efficient Engineering portem a terme tasques de direcció d’obra i de coordinació de seguretat en tots els nostres projectes i obres d’instal·lacions, per tal de garantir les expectatives del client-promotor. El director d’obra és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d’edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l’objecte d’assegurar la seva adequació al fi proposat.

Alguns exemples d’aquesta tasca ben protocol·litzada són les Direccions tècniques i/o executives per a l’administració. En aquest cas, agafant només la tipologia DOCENT, les últimes actuacions són:

  • Escola Fluvià a BCN per Sanabria arquitectes
  • Escola Marta Mata a Mataró per Sanabria arquitectes
  • Propera escola IES Maria Espinal per Soria i Quintana Arquitectes
  • Remodelació de l’Escola Angeleta Ferrer a Mataró per Bammp Arquitectes
  • Ampliacions de l’escola existent a Guixona amb 2260 m arquitectes
  • Ampliacions de l’escola existent a Santa Perpetua amb FF Arquitectura
  • Propera escola Ignasi Iglesias pel Consorci OUA arquitectes.
  • Direccions executives del Ceip Manent a Cardedeu amb Brufau & Cuso Arquitectes

 

Pel que fa a les tasques de direcció tècnica, a JSS assumim la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat d’allò que s’ha edificat. Portem a terme: estudis i anàlisis de projectes, direcció de l’execució material, control qualitatiu-quantitatiu, verificació de replantejaments, vistes i seguiment integral de les actuacions, juntament amb l’empresa executora per garantir que l’execució de l’obra s’ajusta al projecte executiu, verificació PEIS, posada en marxa d’instal·lacions, proves de funcionament, registres de control de qualitat, seguretat i salubritat, segons la normativa de control d’execució de l’obra, presa de decisions/instruccions, control econòmic, etc.

En aquesta mateixa línia, cal destacar que també realitzem la funció de direcció executiva, controlant la interpretació dels plànols i de la documentació tècnica que forma part del projecte i la revisió i extensió dels certificats corresponents a pagaments de l’obra en execució, inclusivament l’ajustament final d’aquests. També, implementem una metodologia eficaç per realitzar un control efectiu dels costos com és la de l’anàlisi del valor guanyat que permet un control econòmic-temporal del projecte, considerant les repercussions econòmiques que produeix un retard en el termini. Les variacions, tant de temps com de cost, respecte de la planificació prevista han de ser corregides, com més aviat millor, de manera que el projecte pugui complir els objectius previstos. Per calcular aquestes variacions es defineixen tres variables bàsiques: el Cost pressupostat del treball planificat (PV); el Cost pressupostat del treball realitzat (EV) o valor guanyat i Cost real del treball realitzat (AC).

Finalment, cal assenyalar que el nostre equip de tècnics especialitzats en control de qualitat en l’edificació estarà al costat dels nostres clients en totes les fases del projecte. La gran complexitat d’una obra fa que es multipliquin els punts crítics, en els quals, la qualitat es pot veure afectada. El control d’aquests punts requereix la dedicació del personal i pot esdevenir un risc per a la planificació; però, no s’ha de subestimar la seva importància, ja que, els defectes no detectats poden causar danys majors en un futur. Per això, els nostres serveis de control de qualitat de les instal·lacions ajuden a garantir el resultat final de l’execució.

Des de JSS Efficient Engineering, sempre donem suport als nostres clients amb el desenvolupament d’activitats de control de qualitat a través de la redacció i seguiment de pla de control de qualitat i punts d’inspecció; la recepció a l’obra i control documental de materials i equips; la supervisió dels assajos de control de qualitat de materials i validació dels resultats; el seguiment de l’execució; la certificació d’avanç d’obres o la revisió per a la recepció final de les obres.

 

En aquest enllaç, pots conèixer la nostra intervenció en l’àmbit de la direcció d’obra de projectes d’enginyeria d’instal·lacions.