Facility Management i Direcció Tècnica del manteniment d’instal·lacions

Facility Management i Direcció Tècnica del manteniment d’instal·lacions
Intervenció de JSS en la substitució de maquinària de refrigeració a l’Hotel Ilunion de Barcelona, C/Sicília, 166

JSS Efficient Engineering ha desenvolupat projectes de Facility Management en dos hotels de Barcelona

A JSS Efficient Engineering realitzem treballs de consultoria d’instal·lacions per a propietats associades a millores d’equips, manteniments correctius o qualsevol gestió, derivada del Facility Management d’edificis existents, en els quals, prèviament, acostumen a realitzar el projecte i la instal·lació. Dos exemples d’aquestes tasques del nostre portfoli són dos hotels de Barcelona: l’Hotel 3* Confortel Ilunion, on vam substituir la maquinària de refrigeració i l’Hostel St Christopher’s Inn. En general, les tasques que vam portar a terme, en ambdós casos, van consistir en:

– Enginyeria Manteniment. Plans de Manteniment Comissioning.Els costos d’exploració i manteniment es consideren cada vegada més com a criteris predominants en l’anàlisi. Per això, vam oferir serveis d’enginyeria de manteniment, per tal de garantir solucions eficients i econòmicament equilibrades. Cal destacar que vam aplicar plans de manteniment Comissioning amb l’objectiu de verificar el compliment dels requisits d’aquests projectes i proves finals. Aquest servei assegura que la verificació dels sistemes de la instal·lació siguin dissenyats, instal·lats i provats funcionalment i demostra la seva capacitat de ser utilitzats i mantinguts, tan individual com en el seu conjunt, per complir els requisits de l’usuari.

– Gestió Patrimonial. Due Dilligenge. Vam proporcionar als nostres clients un assessorament financer-fiscal global, basat en tres pilars fonamentals: assegurar el manteniment i l’augment de l’ocupació dels hotels; proporcionant-los la informació suficient per a la presa de decisions i gestió, des d’un punt de vista òptim i eficient. En definitiva, els vam facilitar l’accés a solucions patrimonials creades a la seva mida. En aquest sentit, també vam implementar la Due Diligence per reduir el risc de la transacció aportant al comprador una avaluació independent i detallada del negoci, revisant l’existència de possibles passius ocults o contingències en totes les àrees d’estudi o revisió.

– Consultoria tècnica. Suport a la licitació. Vam posar a disposició d’aquests clients un equip d’enginyers i arquitectes experts en confeccionar la documentació tècnica requerida en licitacions d’execució d’obres civils i d’edificació de tota mena. En aquest sentit, vam actuar com una consultoria tècnica, elaborant estudis tècnics i documents per a licitacions d’obres, incloent-hi planificació d’obres amb justificació de recursos i rendiments, memòries constructives, estudi d’incidències, interferències i serveis afectats, programes de vigilància ambiental, programes de control i assegurament de la qualitat, memòries de Seguretat i Salut, etc.

– Direcció integrada de projectes. Ens vam encarregar de dirigir i coordinar els recursos humans i materials, mitjançant l’ús de les més modernes tècniques de direcció per aconseguir: l’optimització dels resultats d’aquests dos establiments turístics, i dels objectius definits per la propietat; complint els terminis d’execució, cost i qualitat: pilars bàsics en la gestió integral de qualsevol projecte.

En aquest enllaç, pots conèixer tots els nostres projectes de Facility Management i Direcció Tècnica del manteniment d’instal·lacions.