Project Management & Facilities: A JSS reduïm els possibles riscos dels nostres projectes aplicant les due diligence

Project Management & Facilities: A JSS reduïm els possibles riscos dels nostres projectes aplicant les due diligence
Edifici d’Enagas. Pg. Olmos Madrid

A JSS Efficient Engineering portem a terme processos de gestió patrimonial com el de Due Diligence, ja que, esdevé una eina fonamental abans d’iniciar un procés de transacció, finançament, concessió d’assegurances o una òptima gestió i manteniment de qualsevol edificació.

La Due Diligence es pot definir com un procés d’investigació que permet conèixer l’estat general d’un immoble, amb l’objectiu de minimitzar o acotar els riscos en les transaccions immobiliàries, mitjançant l’anàlisi de múltiples aspectes: situació juridicoadministrativa i compliment de normativa, valoració purament tècnica de l’estat de l’edifici i de les seves instal·lacions i estimació de costos. Aquest procediment pot complementar-se amb estudis addicionals que proporcionen una visió més precisa i àmplia de l’estat de qualsevol edificació.

Per tal d’obtenir els resultats més òptims, sempre proposem realitzar una Due Diligence per exemple a: potencials compradors d’immobles o oficines, per avaluar el risc de la inversió; a venedors, per donar un valor afegit a la seva venda i a actuals propietaris per conèixer l’estat actual del seu immoble i la valoració de possibles reformes.

Ara bé, per tal d’implementar adequadament una Due Diligence, cal partir d’un estudi exhaustiu de la documentació de l’edifici i de la normativa que se li aplica en cada cas concret: llicències, projectes aprovats per l’organisme competent, legalitzacions d’instal·lacions, situació de la propietat respecte al planejament vigent, catalogació, limitacions, etc. El resultat de la investigació es tradueix en un informe, on es detallen les deficiències detectades, es recomanen possibles solucions i es realitza una estimació dels costos associats a aquestes deficiències. Aquests costos s’estimen per a un període de cinc o deu anys, classificant-los en tres categories en funció del seu grau d’urgència: immediat, a mitjà termini i a llarg termini.

En concret, els beneficis que aporta una Due Diligence es poden resumir en: conèixer la condició tècnica i el disseny de la propietat; identificar les deficiències de l’edifici; establir la idoneïtat de l’immoble per a l’ús desitjat; estimar els costos presents i futurs, en què la propietat haurà d’incórrer per al seu correcte manteniment i proporcionar una sòlida base per negociar el preu i localitzar els riscos.

A JSS som conscients de la importància d’aquest tipus de processos de gestió patrimonial. Per això, proposem als nostres clients portar a terme la Due Diligence per tal de reduir el risc de la transacció, aportant al comprador una avaluació independent i detallada, revisant l’existència de possibles contingències.

Hem treballat de manera continuada per a GESVALT i Caixa Catalunya en la redacció de Due diligences d’actius bancaris que arran de la crisi econòmica s’han posat en venda:

DUE DILIGENCE EDIFICI D’ENAGAS. Pg. Olmos. Madrid

DUE DILIGENCE EDIFICI PARC DE LES NACIONS. Lisboa

DUE DILIGENCE EDIFICI VODAFONE. Lisboa

DUE DILIGENCE EDIFICI MAREMÀGNUM. Barcelona

DUE DILIGENCE HOTEL DOCTOR CORTEZO. Madrid

DUE DILIGENCE CENTRO COMERCIAL BIDARTE. BILBAO

DUE DILIGENCE NAUS INDUSTRIALS. Parla, Madrid per a Cimex SA

DUE DILIGENCE CLINICA QUIRON.  Barcelona i Saragossa

DUE DILIGENCE CLINICA QUIRON.  Sant Sebastià i Bilbao

DUE DILIGENCE TÚNELS TABASA.  Vallvidrera i Cadí 

En aquest enllaç, pots conèixer les nostres actuacions en aquest àmbit.