A JSS Efficient Engineering som experts en la gestió de projectes d’activitat de llicència ambiental

A JSS Efficient Engineering som experts en la gestió de projectes d’activitat de llicència ambiental
Redacció, gestió i tramitació de la Avaluació ambiental simplificada - Annex 1 del futur Shiplift de MB92 al Port de Barcelona

A JSS Efficient Engineering som especialistes en la gestió de projectes d’activitat de llicència ambiental, sempre acompanyats de la corresponent signatura dels nostres tècnics, arquitectes tècnics o enginyers tècnics industrials. Es tracta d’una documentació necessària per obtenir la corresponent llicència municipal, que permet l’obertura d’un negoci, l’exercici i l’explotació de l’activitat en un local o un recinte determinat.

Sens dubte, aquest document justifica que tant l’establiment, les instal·lacions previstes, el disseny del local, així com el desenvolupament de l’activitat s’ajusten a la normativa i a les reglamentacions corresponents.

A JSS Efficient Engineering desenvolupem projectes d’activitat que recullen tota la normativa que li és d’aplicació, en funció de cada cas. Un aspecte important a tenir en compte és que la tramitació de la llicència ambiental, ha de ser prèvia al Projecte d’Obres, en cas d’haver d’habilitar el local per instal·lar l’activitat, per evitar incoherències entre projecte i execució. En cas que el local estigui en plenes condicions per dur a terme l’activitat, o bé que l’activitat no requereixi de cap tipus d’obra per a la seva posada en marxa, la documentació es presentarà un mes abans d’iniciar l’activitat.

Però quins passos s’han de seguir per obtenir una llicència ambiental? En primer lloc, serà necessària la sol·licitud a l’Ajuntament de l’emissió del Certificat de Compatibilitat Urbanística del projecte amb la normativa municipal de planejament vigent. Seguidament, una vegada obtingut el certificat de compatibilitat urbanística, ja es pot lliurar el projecte de llicència ambiental a l’Ajuntament, on es revisarà.

El tercer pas, serà l’emissió del Certificat per part del Redactor del Projecte. Si és tot conforme a normativa i és correcte, l’Ajuntament atorgarà la llicència ambiental, però et demanarà que comuniquis que es procedirà a la posada en marxa de l’activitat. Per això, el tècnic redactor del projecte ha de certificar que s’han realitzat les instal·lacions; així com, les mesures correctores especificades, tant en projecte com en la llicència ambiental concedida: en matèria de medi ambient, acústica, contra incendis, etc.

Finalment, després del certificat emès pel Tècnic redactor del Projecte, l’Ajuntament pot visitar les instal·lacions per comprovar que s’han realitzat d’acord amb el Projecte i la Llicència Ambiental concedida.

A JSS Efficient Engineering som experts en la gestió de tots els tràmits per a l’obtenció de la teva llicència ambiental. Informa’t en aquest enllaç.