COORDINACIÓ I EQUILIBRI

La feina coordinada de BORJA BERNAL (director de qualitat) i d’ALBERTO ENCISO (director de producció), dos grans professionals de l’enginyeria, fa possible l’objectiu de JSS: oferir qualitat de producte i rendibilitat amb compliment de terminis. Creiem que la feina en equip divideix l’esforç i multiplica el resultat. 

En QUALITAT automatitzen processos mitjançant un acord de col·laboració amb CYPE, protocol·litzen procediments a través de la implicació i desenvolupament del propi equip d’enginyeria altament capacitat i fomenten la transversalitat del BIM com una metodologia de treball col·laboratiu. També desenvolupen amb els responsables de la gestió de qualitat els procediments útils de la ISO9001 i gestionen el checking dels projectes i obres per obtenir la millora contínua a través de l’eliminació i superació d’errors.

En PRODUCCIÓ fan eficients els processos a través de la rendibilitat econòmica com a garantia i l’estricte compliment dels terminis com a valor afegit. Per a la gestió de la planificació utilitzen mètodes actuals AGILE com l’aplicació del concepte PULL del Last Planer System (metodologia Lean), la gestió Scrum de les reunions i els Sprint setmanals. A més, els taulers Kanban de desenvolupaments de projecte a través de la formació externa que estem implantant permetran millorar la capacitat d’assumpció de responsabilitats i gestió dels imprevistos en cada equip, eliminant culs d’ampolla i processos ineficients de la producció.