Política de privacitat

AVÍS LEGAL

Informació general – Titularitat del lloc Web

En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic , s’informa que https://jssassociats.com/ és un domini de JSS Efficient Engineering (en endavant, JSS), CIF , domicili social a Av. del Princep d’Asturies
Àtic 2na, 08012, Barcelona Carrer, Barcelona (Barcelona), correu electrònic jss@coac.es i telèfon de contacte 932 175 051.
El lloc web que https://jssassociats.com/ té per finalitat posar a disposició dels usuaris i del públic interessat informació actualitzada sobre JSS.

 CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL

El present Avís Legal, juntament amb la Política de privacitat, regeixen l’accés i la utilització, per part de l’Usuari, del lloc web https://jssassociats.com/, i regulen expressament les relacions sorgides entre JSS i els “Usuaris ” així com la informació i serveis oferts a través del seu lloc web.
Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús, l’Usuari manifesta :
a . Que ha llegit , entén i comprèn el que aquí s’exposa.
b . Que assumeix totes les obligacions aquí disposades .
El titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del lloc Web.

1.- Contingut del web

https://jssassociats.com/proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a JSS. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal.
L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre JSS i l’usuari.

JSS no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web https://jssassociats.com/La presència d’aquests enllaços en el lloc web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web de destí .
JSS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per aquest fet.

 

2.- Accés al Lloc Web

USUARIS: L’accés i/o ús d’aquest portal JSS atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides.

L’accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari .

3.- Registre

Amb caràcter general, per accedir i navegar pels continguts del lloc web no és necessari el registre de l’usuari. No obstant, la utilització de determinats serveis i continguts pot estar condicionada al Registre previ de l’usuari.

Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L’usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua d’aquest. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzades per l’esmentat usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

 

4.- Normes d’utilització del Lloc Web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del lloc web i a no utilitzar-los per realitzar activitats il•lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel•lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals.

5.- Responsabilitat

JSS no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de JSS. Tampoc ens responsabilitzem del mal ús que pugui fer d’aquest lloc web. Des de JSS no garantim l’absència de virus o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquest lloc web o de llocs web de tercers, pel que no ens responsabilitzem dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

JSS no assumeix cap responsabilitat sobre la possible falta d’actualització d’aquest lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc Web.

6.- Propietat intel•lectual i industrial

JSS és la propietària i/o legítima titular del lloc web i del seu contingut. Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel•lectual de JSS o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel•lectual sobre els mateixos .
El lloc web i els seus continguts estan protegits per les lleis de Propietat intel•lectual, industrial, i de publicitat, entre d’altres. La distribució, modificació, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per JSS, que és la titular dels drets d’explotació, queden expressament prohibits, i aquesta última podrà exercitar les accions que cregui oportunes en defensa dels seus drets.

Respecte al seu contingut, en virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon , de la Llei de Propietat Intel•lectual , es prohibeix expressament:
La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès, sempre que al seu torn es compti amb l’autorització de JSS. La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos. Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris, així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de JSS o de tercers, sense que pugui entendre que l’accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre els mateixos .

Sobre tots els continguts publicats lliurement per l’Usuari en el Lloc Web, entenent com a tals vídeos, fotografies i qualsevol comentari, opinió o descripció (en endavant, “els continguts”), l’Usuari atorga gratuïtament a JSS una llicència d’ús sense cap limitació temporal ni territorial. En base a aquesta llicència, JSS podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels continguts, únicament amb la finalitat de poder prestar els serveis sol•licitats per l’Usuari .

7- Nul•litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada total o parcialment, nul•la o ineficaç, aquesta nul•litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul•la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

8.- Legislació i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.
En el cas que fos necessari anar a la via judicial per al compliment o interpretació del que s’ha convingut en aquest contracte, de comú acord, ambdues parts acorden sotmetre als Jutjats de Girona, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Per mitjà d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis. JSS… (en endavant, JSS), compleix amb la normativa vigent espanyola referent a la protecció de dades.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, JSS informa als seus clients i usuaris que les dades personals que li facilitin a través de la pàgina web o d’altres mitjans, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de JSS, degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La finalitat principal de la creació, existència i manteniment del fitxer és el tractament de les dades de caràcter personal amb la finalitat de poder informar de novetats, informacions d’interès, productes o serveis de JSS a través del compte de correu que ens ha facilitat.

JSS garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat.

Tota la informació facilitada és necessària per facilitar la navegació i l’accés als serveis JSS i per oferir informació comercial, publicitària i/o promocional del seu interès.

Per al millor compliment dels seus serveis, JSS es troba obligat a facilitar determinades dades dels seus clients (nom, adreça, telèfon, etc.) a altres empreses col•laboradores amb la prestació del servei (servei de manteniment informàtic, entitats financeres, etc.). En tots els casos les dades que es faciliten són les estrictament necessàries per a l’activitat concreta que s’hagi de realitzar. Vostè autoritza expressament la cessió de les seves dades de caràcter personal per a aquesta finalitat si fos necessari per a la correcta gestió dels nostres serveis.

Té el dret en tot moment d’exercitar els drets d’accés , rectificació , cancel•lació i oposició, comunicant-ho per escrit o al correu electrònic @

Comunicacions de dades efectuades pel propi Usuari

Abans de facilitar dades personals relatives a terceres persones, l’Usuari haurà d’obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a JSS davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

Ús de Cookies

En compliment a l’art. 22.2 LSSICE s’informa de la utilització de les cookies al lloc web https://jssassociats.com/, propietat de JSS.

JSS, pel seu propi compte o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, poden utilitzar cookies quan l’Usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’Usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, de manera que no proporcionen per si mateixes dades personals de l’Usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba allotjat el lloc web reconegui el navegador web utilitzat per l’Usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, així com per controlar el progrés i nombre d’entrades.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal•lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el Lloc Web no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal•lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom de JSS.

Enviament de comunicacions comercials

JSS podrà remetre a l’usuari registrat, o que ho hagi sol•licitat a través del formulari de contacte existent al lloc web https://jssassociats.com/., comunicacions comercials o informatives per mitjans electrònics, relatives als serveis de JSS.

JSS podrà remetre a l’usuari registrat comunicacions informatives o comercials per mitjans electrònics, relatives als serveis de terceres empreses pertanyents als sectors que JSS pugui considerar de l’interès de l’usuari.

De la mateixa manera, JSS podrà comunicar les dades personals de l’usuari a terceres empreses pertanyents als sectors d’activitat abans indicats, amb la finalitat que aquestes puguin remetre-li comunicacions comercials per mitjans electrònics, relatives als seus productes i serveis.

L’usuari pot negar-se lliurement al fet que els tractaments continguts en aquesta clàusula es duguin a terme, marcant la corresponent casella continguda al formulari de registre d’Usuari.