• Estudis de viabilitat: Plans funcionals
 • Assessoria tècnica
 • Avantprojectes i estudis previs
separador-litlle ESTUDIS DE VIABILITAT: PLANS FUNCIONALS Les anàlisis de la viabilitat s’utilitzen a nivell de direcció tècnica de projecte per establir les bases de presa de decisions executives en el marc, en el qual, el projecte es desenvoluparà. Les anàlisis de viabilitat financera poden ser de caràcter previ, simultani o prolongat. Les anàlisis de caràcter previ es limiten a l’objecte essència de la presa de decisions, contenint un pronòstic de viabilitat. En canvi, la planificació funcional tracta de com utilitzar i aplicar els recursos i habilitats dins de cada àrea funcional, activitat o unitat estratègica. En aquest cas, es generen estratègies per departaments o altres unitats de l’organització. L’objectiu és donar suport a les estratègies de l’organització.
separador-litlle ASSESSORIA TÈCNICA Estem especialitzats en normativa tècnica d’edificació per a l’assessorament i suport a professionals, empreses, entitats, administracions públiques i particulars.
separador-litlle AVANTPROJECTES I ESTUDIS PREVIS En les seves col·laboracions amb els arquitectes i altres professionals, JSS Efficient Enginnering participa en la configuració de les línies mestres dels edificis, definint la tipologia de les instal·lacions a projectar i realitzant predimensionats que permeten garantir la idoneïtat i adequació de les solucions constructives a les necessitats de les instal·lacions des del seu inici.
 • Projectes bàsics i executius d'instal·lacions
 • Projectes d'activitat de llicència ambiental
 • Plans d'Autoprotecció
 • Direcció d'obra d'instal.lacions
 • Legalització d'instal.lacions
 • BIM modelling
separador-litlle PROJECTES BÀSICS I EXECUTIUS D’INSTAL·LACIONS Desenvolupament de projectes d’instal·lacions per a edificació, des de l’enginyeria bàsica, fent una descripció i desenvolupament bàsic de solucions, fins a l’enginyeria de detall, realitzant memòries i plànols tècnics, així com càlculs exhaustius de les instal·lacions. Enginyeria  mecànica Portem a terme el disseny i anàlisi de diversos elements com maquinària tèrmica, hidràulica, de transport, de manufactura, així com també, de sistemes de ventilació, entre altres aplicacions. Desenvolupem projectes en els camps de l’enginyeria que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació: d’estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions i plantes industrials. Climatització, calefacció i ventilació Ens encarreguem de condicionar l’aire de qualsevol edificació, per tal que tingui una temperatura i una humitat adequades i constants. Condicionem tèrmicament qualsevol edifici amb els sistemes de calefacció i ventilació més innovadors. Aquests últims són els encarregats de la  renovació de l’aire de l’interior d’una edificació, mitjançant extracció o injecció d’aire. L’objectiu dels sistemes de ventilació és assegurar la neteja de l’aire respirable; la salubritat de l’aire; protegir determinades àrees de patògens que puguin penetrar via aire; disminuir les concentracions de gasos o partícules a nivells adequats per al funcionament de maquinària o instal·lacions, entre altres aspectes. Sales blanques Estem especialitzats en muntatges d’instal·lacions tècniques, com sales blanques o sales netes, principalment emprades als sectors: farmacèutic, alimentació, micro electrònic i cosmètic. Proporcionem els nostres serveis d’instal·lació i manteniment a qualsevol indústria que, per les seves característiques singulars, requereix una especial atenció en els acabats o durant el procés constructiu. Durant la construcció de sales blanques per a laboratoris o hospitals, etc., pren especial importància el nivell d’acabats de les instal·lacions, i és en aquest punt, en el qual, JSS Efficient Enginnering marca la diferència. Fontaneria, sanejament, gasos medicinals, combustibles i aire comprimit Estem especialitzats en la instal·lació, manteniment i reparació de les conduccions d’aigua i altres fluids, així com d’altres serveis sanitaris i de calefacció als edificis. Ens encarreguem d’instal·lar processos de sanejament que serveixen per a l’evacuació d’aigües residuals produïdes com a resultat de l’activitat humana a l’interior d’un espai habitat. També gestionem el tractament de gasos medicinals, combustibles i aire comprimit. Detecció i extinció d’incendis Dotem a les edificacions d’un sistema automàtic de detecció d’incendis, format per elements capaços de detectar l’incendi sense intervenció humana, emetent un senyal que activa l’alarma perquè els ocupants de les instal·lacions tinguin temps d’evacuar i evitar així danys personals. És fonamental que els edificis disposin d’un conjunt de mesures per a protegir-los contra l’acció del foc. Generalment, amb elles es vol aconseguir: salvar vides humanes i minimitzar les pèrdues econòmiques produïdes pel foc. Les mesures fonamentals contra incendis poden classificar-se en dos tipus: les mesures passives, es tracta de les mesures que afecten el projecte o a la construcció de l’edifici, en primer lloc, facilitant l’evacuació dels usuaris presents en cas d’incendi, mitjançant camins (passadissos i escales) de suficient amplitud, i en segon lloc, retardant i confinant l’acció del foc perquè no s’estengui molt de pressa o es pari abans d’envair altres zones. I d’altra banda, les mesures actives: fonamentalment manifestes en les instal·lacions d’extinció d’incendis. Enginyeria elèctrica L’enginyeria mecànica és una branca de l’enginyeria que aplica, específicament, els principis de la termodinàmica, la mecànica, la mecànica de fluids i l’anàlisi estructural, per al disseny i anàlisi de diversos elements emprats en l’actualitat, com ara maquinària amb diversos fins (tèrmics, hidràulics, de transport, de manufactura), així com també, en sistemes de ventilació, vehicles motoritzats terrestres, aeris i marítims, entre altres aplicacions. A JSS Efficient Enginnering portem a terme projectes en els camps de l’enginyeria que tenen per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació: d’estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques en edificis, etc. Electricitat L’energia elèctrica procedent de les centrals elèctriques es distribueix als centres de transformació d’alta tensió a baixa tensió per mitjans de xarxes de distribució. JSS Efficient Enginnering porta a terme instal·lacions elèctriques complexes a diverses edificacions urbanes en tots els seus vessants: industrial, d’obra civil, edificis de serveis públics i privats, entre altres. Energia fotovoltaica L’energia fotovoltaica és la transformació directa de la radiació solar en electricitat. Aquesta transformació es produeix en uns dispositius anomenats panells fotovoltaics. En aquests panells, la radiació solar excita els electrons d’un dispositiu semiconductor, generant una petita diferència de potencial. La connexió en sèrie d’aquests dispositius permet obtenir diferències de potencial grans. JSS Efficient Enginnering s’encarrega de la instal·lació de plaques fotovoltaiques integrades en teulades, cobertes planes, en naus industrials o en edificis públics. Sistema de gestió tècnica de l’edifici:Sistemes BMS Anomenem Sistema de Gestió Tècnica Centralitzada d’Edificis (SGTC) o ‘Building Management Systems’ (BMS) a aquells sistemes que ens permeten gestionar i supervisar les diferents instal·lacions existents en un edifici de forma integrada per aconseguir les condicions de confort desitjades en cada moment de forma eficient i precisa, i que en cas de problemes en les instal·lacions, enviïn les corresponents alarmes (o avisos) perquè el servei de manteniment prengui consciència del problema i actuï adequadament. Per tant, el SGTC inclou els equips i instal·lacions de maquinària i programari que configuren les instal·lacions tècniques d’un edifici: climatització, ACS, il·luminació, transport vertical/horitzontal, detecció d’incendis, analitzadors de xarxes, comptadors d’energia, etc. Instal·lacions especials Instal·lem tots aquells sistemes, equips, dispositius, tecnologies, eco-tecnologies, que s’implementen per complementar el funcionament total d’una edificació i vénen a satisfer necessitats de: telefonia, intercomunicacions, refrigeració, confort, funcionalitat, seguretat, de qüestions d’emergència, reg, incendi, sistemes d’aire condicionat, preinstal·lació de domòtica, instal·lació de central domòtica, pantalla tàctil, seguretat tècnica. etc. Seguretat comunicació xarxa de veu i dades Definim i supervisem els procediments d’instal·lació, configuració i manteniment dels recursos d’una xarxa de comunicacions per proveir serveis de veu, dades i multimèdia als usuaris i realitzar la integració dels recursos oferts pels sistemes de transmissió i commutació.
separador-litlle PROJECTES D’ACTIVITAT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL Ens encarreguem de gestionar aquest tipus de projectes, signats pels nostres tècnics, arquitectes tècnics o enginyers tècnics industrials. Es tracta d’una documentació necessària per obtenir la corresponent llicència municipal, que permetrà l’obertura d’un negoci, l’exercici i l’explotació de l’activitat en un local o recinte determinat. Aquest document justifica que tant l’establiment, les instal·lacions previstes, el disseny del local, així com el desenvolupament de l’activitat s’ajusten a la normativa i a les reglamentacions corresponents. El Projecte d’Activitat recull tota la normativa que li és d’aplicació, depenent del cas. La seva tramitació ha de ser prèvia al Projecte d’Obres, en cas d’haver d’habilitar el local per instal·lar l’activitat, per evitar incoherències entre projecte i execució. En cas que el local estigui en plenes condicions per dur a terme l’activitat, o bé que l’activitat no requereixi de cap tipus d’obra per a la seva posada en marxa, la documentació es presentarà un mes abans d’iniciar l’activitat.
separador-litlle PLANS D’AUTOPROTECCIÓ Portem a terme plans d’autoprotecció (PAU), a través dels quals, avaluem les emergències que es poden produir en un determinat centre o edifici, tant a conseqüència de la seva pròpia activitat com de situacions de risc natural i de catàstrofes públiques que poden afectar-lo, i en conseqüència establim un conjunt de mesures necessàries destinades a prevenir-les o controlar-les, definint una resposta adequada a aquestes emergències.
DIRECCIÓ D’ OBRA D’INSTAL.LACIONS Per a totes les obres d’instal·lacions realitzem tasques de direcció d’obra i coordinador de seguretat per tal de garantir les expectatives del Client-Promotor. El director d’obra és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d’edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l’objecte d’assegurar la seva adequació al fi proposat. Direcció Tècnica Assumim la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat d’allò que s’ha edificat. Portem a terme: estudis i anàlisis de projectes, direcció de l’execució material, control qualitatiu-quantitatiu, verificació de replantejaments, vistes i seguiment integral de les actuacions juntament amb l’empresa executora per garantir que l’execució de l’obra s’ajusta al projecte executiu, verificació PEIS, posada en marxa d’instal·lacions, proves de funcionament, registres control de qualitat, seguretat i salubritat segons normativa control d’execució de l’obra, presa de decisions/instruccions, control econòmic, etc. Direcció executiva. Planificació i costos Exercim la funció de direcció executiva, controlant la fidel interpretació dels plànols i de la documentació tècnica que forma part del projecte i la revisió i extensió dels certificats corresponents a pagaments de l’obra en execució, inclusivament l’ajust final dels mateixos. També implementem una metodologia eficaç, adoptada amb freqüència, per realitzar un control efectiu dels costos com és la de l’anàlisi del valor guanyat que permet un control econòmic-temporal del projecte considerant les repercussions econòmiques que produeix un retard en el termini. Les variacions, tant de temps com de cost respecte de la planificació prevista han de ser corregides, com més aviat millor, de manera que el projecte pugui complir els objectius previstos. Per calcular aquestes variacions es defineixen tres variables bàsiques: Cost pressupostat del treball planificat (PV); Cost pressupostat del treball realitzat (EV) o valor guanyat i Cost real del treball realitzat (AC). Control de Qualitat de les instal·lacions El nostre equip de tècnics especialitzats en control de qualitat en l’edificació, estarà al seu costat en totes les fases del projecte. La gran complexitat d’una obra fa que es multipliquin els punts crítics, en els quals, la qualitat es pot veure afectada. El control d’aquests punts requereix la dedicació del personal i pot esdevenir un risc per a la planificació, però no s’ha de subestimar la seva importància, ja que, els defectes no detectats poden causar danys majors en un futur. Per això, els nostres serveis de control ajuden a garantir el resultat final de l’execució. Sempre us donarem suport amb el desenvolupament d’activitats de control de qualitat com: la redacció i seguiment de pla de control de qualitat i punts d’inspecció; la recepció a l’obra i control documental de materials i equips; la supervisió dels assajos de control de qualitat de materials i validació dels resultats; el seguiment de l’execució; la certificació d’avanç d’obres o la revisió per a la recepció final de les obres. Comissioning de les instal·lacions Realitzem tasques de comissioning com processos de qualitat, enfocats a verificar i documentar que les instal·lacions i sistemes són pensades, dissenyades, instal·lades, provades, utilitzades i mantingues segons els requeriments del propietari en el Projecte. Els nostres serveis de commissioning són: realització del Commissioning per obtenir els prerequisits o requisits en les certificacions d’edificis sostenibles com poden ser en el LEED o BREAM; treballs de commissioning en construccions, en què, la propietat desitja una seguretat que els seus requeriments i objectius inicials estan presents des de l’inici del disseny del projecte, en la construcció, posada en marxa així com en el funcionament i operació de l’edifici; treballs de re-commissioning o retrocommissioning en edificis existents per aconseguir que funcionin de manera efectiva, eficient i òptima i finalment, mesures i comprovacions de les instal·lacions, suport en posada en marxa d’instal·lacions per aconseguir que aquestes funcionin segons les prescripcions de projecte.
separador-litlle LEGALITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS El nostre equip tècnic realitza un conjunt de treballs d’inspecció, verificació i comprovació d’adequació a la normativa actual. Aquest procediment rep el nom de legalització de la instal·lació. Actualment, qualsevol instal·lació que es porti a terme o en cas d’instal·lacions ja fetes que requereixen posar-se en regla administrativament, ja sigui una instal·lació elèctrica, de climatització, de detecció i extinció d’incendis, fontaneria, solar, etc., sempre cal que estiguin supervisades i verificades per un tècnic.
separador-litlle BIM MODELLING A JSS Efficient Enginnering apliquem el modelatge d’informació de construcció (BIM, Building Information Modeling), també anomenat modelatge d’informació per a l’edificació. Es tracta del procés de generació i gestió de dades de l’edifici durant el seu cicle de vida, utilitzant programari dinàmic de modelatge d’edificis en tres dimensions i en temps real, per disminuir la pèrdua de temps i recursos en el disseny i la construcció. Aquest procés produeix un model d’informació ampli, incloent-hi la geometria de l’edifici, les relacions espacials, la informació geogràfica, així com, les quantitats i les propietats dels seus components.
 • Sostenibilitat
 • Energia
separador-litlle SOSTENIBILITAT Un edifici sostenible és, com a mínim, econòmic en ús d’energia, i va molt més enllà que una opció de seleccionar materials verds o ecològics. El disseny final és un compromís d’un bon nombre d’opcions diverses – no hi ha una solució única. El client ha de definir els seus objectius clau de sostenibilitat, que poden diferir d’uns projectes als altres. Aquests objectius s’han de combinar amb requisits tècnics i funcionals dels diversos aspectes del projecte (gestió, energia, transport, etc.) per arribar a les especificacions finals de l’edifici. L’especificació i l’elecció dels productes és l’últim pas en aquest procés, integrant tots els requisits i criteris predefinits. Segons va avançant l’execució del projecte, cada vegada, és més difícil i costós implementar solucions que millorin l’eficiència energètica i la sostenibilitat del projecte final. Per això, nosaltres sempre apostem per la implicació de tots els intervinents en la fase de disseny, doncs, és la clau de l’èxit. IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES Implantació de Energies renovables La implantació d’energies renovables ens permet millorar l’eficiència energètica dels edificis. L’energia solar tèrmica té com a aplicació principal: la producció d’aigua calenta sanitària en ús domèstic o industrial, escalfament d’aigua en piscines, calefacció a baixa temperatura amb terra radiant, i també per a refrigeració mitjançant ús d’equips d’absorció. L’energia a través de la biomassa és bàsicament utilitzar la matèria orgànica com a font energètica. La finalitat es la instal•lació de calderes de biomassa per obtenir calefacció (per terra radiant) i escalfar aigua. El principi bàsic de l’energia geotèrmica suposa una font inesgotable d’energia, eliminant el consum de combustibles fòssils i un estalvi de fins al 75% de les despeses que repercuteixen per a la climatització . La energia fotovoltaica com a font de producció de energia elèctrica la microcogeneracio i la aerotermia formen també part de les solucions adoptades en els nostres projectes . CERTIFICACIONS AMBIENTALS LEED I BREEAM Un edifici produeix durant tot el seu cicle de vida un important impacte en el medi ambient. Per això, a JSS Efficient Enginnering ens encarreguem d’assessorar en Certificació d’Avaluació de la Sostenibilitat: LEED i BREEAM. L’acrònim LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) És un sistema de classificació d’edificis sostenibles desenvolupat als Estats Units per l’US Green Building Council que serveix com a estàndard per a la nova construcció i grans remodelacions. Es caracteritza per proporcionar una avaluació de la sostenibilitat de l’edificació valorant el seu impacte en cinc àrees principals: emplaçament sostenible, eficiència en l’ús de l’aigua, mesures d’eficiència energètica i energies renovables, ús de materials i recursos naturals, i qualitat de l’ambient a l’interior dels edificis. Quant a la certificació BREEAM (BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT’S ENVIRONMENTAL ASSESSMENT METHODES) Es tracta del primer sistema dissenyat per verificar els aspectes de sostenibilitat ambiental en edificacions. És una metodologia internacional de certificació de la sostenibilitat desenvolupada al Regne Unit a principis dels 90 i àmpliament reconeguda internacionalment. És un sistema flexible i ha estat adaptat per a la seva aplicació a diferents països i tipologies d’edificacions i permet el seu ús en diverses fases del projecte (construcció, rehabilitació, condicionament, etc.). A més, avalua els edificis segons un sistema de crèdits agrupats en 9 categories principals, identificant i premiant aquelles mesures que contribueixin al benestar dels ocupants i la protecció del medi ambient, per concedir finalment 5 nivells de certificació: Aprovat, Bé, Molt bo, Excel·lent i Excepcional. ACÚSTICA. DB HR I MESURES JSS Efficient Enginnering també realitza projectes per a l’aïllament acústic d’una edificació. En aquest sentit, portem a terme estudis d’aïllament i de contaminació acústica per facilitar l’obtenció de llicències. Per exemple: dissenyem i verifiquem aïllaments acústics mitjançant mesures “in situ” amb equipament homologat: aïllament al soroll aeri entre recintes (UNE-EN ISO 140-4) i aïllament al soroll aeri en façana (UNE-EN ISO 140-5). La legislació estatal en matèria de control del soroll en l’edificació ve marcada pel Codi Tècnic de l’edificació (CTE), en el seu document “Protecció enfront del Soroll”: CTE DB-HR, un bon catàleg d’elements constructius tipus que ens ajudarà a verificar el compliment dels casos més freqüents dels nostres projectes o treballs, assessorant a promotors i arquitectes per aconseguir el compliment d’aquesta normativa.
separador-litlle ENERGIA L’energia entesa com un recurs natural, no és un bé per si mateixa, sinó que és un bé qualificat d’intermedi, ja que possibilita la satisfacció de certes necessitats quan es produeix un bé o s’ofereix un servei. L’energia també pot classificar-se segons la font. Es diu energia no renovable a aquella que prové de fonts finites com: la procedent del petroli, el carbó o el gas natural. En canvi, l’energia renovable és virtualment infinita, com l’eòlica, la solar la geotèrmia, biomassa, etc. Nosaltres apostem per l’estalvi energètic i això implica reduir el consum d’energia a tots els nivells, especialment als edificis, apostant per la construcció d’edificacions de consum d’energia gairebé nul o la rehabilitació dels ja existents. Auditories energètiques Ens encarreguem de realitzar auditories energètiques, implementant les propostes realitzades i tramitant les possibles subvencions (normalment, les actuacions en matèria d’estalvi energètic disposen de subvencions per part de l’ICAEN). Durant aquestes auditories duem a terme un estudi exhaustiu dels consums d’una instal·lació, i proposem millores per tal de possibilitar l’estalvi energètic i, conseqüentment, l’estalvi econòmic. Els àmbits on s’acostumen a aplicar aquestes auditories són a: establiments de restauració i hotelers; edificis d’habitatges; edificis públics i privats; indústries i enllumenat públic. Certificacions energètiques. CE3X i HULK Ens encarreguem de portar a terme el procés de certificació energètica d’un immoble. Recollim informació sobre els elements constructius de l’immoble i les seves instal·lacions. Aquest certificat atorga a l’immoble una qualificació energètica en funció de les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera i el consum d’energia. Per certificar-ho s’utilitzen les següents eines: Sistema CE3X, un programa, reconegut per a la Certificació Energètica d’Edificis Existents, per certificar d’una forma simplificada qualsevol tipus d’edifici: residencial, petit terciari o gran terciari amb un codi de colors que classifica els immobles segons una escala energètica que va des de la A (immoble més eficient) fins a la G (immoble menys eficient). La nova versió dels programes de certificació energètica vindria de la mà de l’Eina Unificada Lider-Calener (HULC) que inclou un mòdul de certificació i l’adaptació a les últimes modificacions del marc reglamentari.   Implantació de Sistemes de gestió d’energia. UNE 50.001 Apliquem sistemes de gestió d’energia als edificis de manera sistemàtica per millorar els resultats, mitjançant la identificació de solucions tècniques precises. En aquest sentit, implementem la norma UNE-EN ISO 50.001 que estableix els requisits que ha de tenir un Sistema de Gestió Energètica, amb la finalitat de realitzar millores contínues i sistemàtiques del rendiment energètic de les organitzacions; fomentar l’estalvi d’energia; fomentar la millora en l’acompliment energètic; disminuir les emissions de gasos que provoquen el canvi climàtic; garantir el compliment de la legislació energètica; incrementar l’aprofitament d’energies renovables o excedents; etc.  
 • Gestió patrimonial. Due dilligenge
 • Consultoria tècnica. Suport a la licitació
 • Enginyeria manteniment. Plans de manteniment Comissioning
 • Direcció integrada de projectes
separador-litlle GESTIÓ PATRIMONIAL. DUE DILLIGENGE Proporcionem als nostres clients un assessorament financer-fiscal global, basat en tres pilars fonamentals: Assegurar el manteniment i l’augment de l’ocupació dels immobles; dotar als nostres clients de la informació suficient per a la presa de decisions i gestionar, des d’un punt de vista òptim i eficient, els ingressos i les despeses de cada actiu. En definitiva, facilitem l’accés a solucions patrimonials creades a mida. En aquest sentit, també portem a terme Due Diligence per reduir el risc de la transacció aportant al comprador una avaluació independent i detallada del negoci, revisant l’existència de possibles passius ocults o contingències en totes les àrees d’estudi o revisió. .
separador-litlle CONSULTORIA TÈCNICA. SUPORT A LA LICITACIÓ JSS Efficient Enginnering posa a disposició dels seus clients un equip d’enginyers i arquitectes expert en confeccionar la documentació tècnica requerida en licitacions d’execució d’obres civils i d’edificació de tota mena. En aquest sentit, actuem com una consultoria tècnica, elaborant estudis tècnics i documents per a licitacions d’obres, incloent-hi planificació d’obres amb justificació de recursos i rendiments, memòries constructives, estudi d’incidències, interferències i serveis afectats, programes de vigilància ambiental, programes de control i assegurament de la qualitat, memòries de Seguretat i Salut, etc.
separador-litlle ENGINYERIA MANTENIMENT. PLANS DE MANTENIMENT COMISSIONING Els costos d’exploració i manteniment es consideren cada vegada més com a criteris predominants en l’anàlisi. Per això, oferim serveis d’enginyeria de manteniment per tal de garantir als nostres clients solucions eficients i econòmicament equilibrades. En aquest sentit, apliquem plans de manteniment Comissioning amb l’objectiu de verificar el compliment dels requisits del projecte i proves finals. Aquest servei assegura que la verificació dels sistemes de la instal·lació són dissenyats, instal·lats i provats funcionalment i demostra la seva capacitat de ser utilitzats i mantinguts, tan individual com en el seu conjunt, per complir els requisits de l’usuari.
separador-litlle DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTES La Direcció Integrada de projectes és el procés d’optimització dels recursos posats a disposició del projecte en qüestió. A JSS Efficient Enginnering ens encarreguem de dirigir i coordinar els recursos humans i materials, mitjançant l’ús de les més modernes tècniques de direcció per aconseguir: l’optimització dels resultats del projecte, dins dels objectius definits per la propietat i complint els terminis d’execució, cost i qualitat: pilars bàsics en la gestió integral de qualsevol projecte d’edificació.
 • Arquitectura Industrial
 • Enginyeria Civil. Projectes d’urbanització
separador-litlle ARQUITECTURA INDUSTRIAL L’arquitectura industrial és la responsable d’edificis que tenen com a principal finalitat acollir una activitat industrial, atenent al criteri fonamental de la funcionalitat. No obstant això, en aquestes construccions no s’ha de descuidar l’aspecte estètic, ja que, representen la imatge de l’empresa que desenvolupa la seva activitat en el seu interior, representant, per tant, una imatge de marca. Per a això, des de JSS Efficient Engineering, assessorem als nostres clients en l’elecció de la millor ubicació per al seu immoble i desenvolupem el projecte en continu diàleg amb ells, a fi d’obtenir l’edifici que millor representi l’activitat i els valors de la seva empresa. En aquest tipus d’arquitectura, resulta especialment interessant l’aplicació de nous materials i instal·lacions d’estalvi que assegurin edificis sostenibles i energèticament eficients.
separador-litlleENGINYERIA CIVIL. PROJECTES D’URBANITZACIÓ Els projectes d’urbanització necessiten una planificació i desenvolupament detallats i concrets que procurin l’obtenció del certificat de qualitat responent al projecte urbanístic-arquitectònic global. La secció d’enginyeria civil de JSS Efficient Engineering se centra en la integració de tots els processos en matèria de serveis, amb la finalitat d’optimitzar els costos, donar solucions globals i aconseguir que el projecte d’obra tingui els resultats planificats sense desviar-se del pressupost pactat. D’aquesta forma portem a terme els nostres projectes d’urbanització, tenint en compte: la planificació i estudis bàsics; la redacció dels projectes; el desenvolupament de projectes executius; l’enginyeria de detall; els estudis d’inundabilitat; la direcció d’obra i control de qualitat; la coordinació de seguretat i salut, etc.
 • Mentoring
 • Formació tècnica a Col.legis professionals i Administracions
 • Conferències
 • Formació a empreses de manteniment i gestió d’energia
separador-litlle MENTORING Desenvolupem tasques de mentoring per ajudar a professionals i empreses (consultories) a assolir els seus objectius. A JSS Efficient Enginnering, comptem amb un equip de professionals experts en mentoring encarregats de guiar les persones en un procés de mentorització perquè coneguin el seu entorn, responsabilitat i expectatives. També se’ls inculquen els valors i la cultura d’empresa més enllà del racional, generant un sentiment de pertinença a l’equip i a l’organització; se’ls ensenya la rellevància d’interactuar amb els diferents departaments de l’empresa formant, entre tots, un sol equip orientat a resultats; se’ls dóna suport al desenvolupament de les capacitats del mentoritzat tant a nivell personal com professional i s’acompanya el mentoritzat perquè potenciï al màxim el seu talent, alineant la seva identitat amb la de l’empresa.
separador-litlle FORMACIO TÈCNICA A COL.LEGIS PROFESSIONALS I ADMINISTRACIONS La millor manera de créixer professionalment és a través de la formació. Per això, des de JSS Efficient Enginnering comptem amb un equip de professionals encarregat d’organitzar diversos cursos a Col·legis professionals i Administracions relacionats amb temàtiques molt diverses: les tendències actuals en construccions, les energies renovables, el procediment en les construccions d’obra civil i obra pública, etc.
separador-litlle CONFERÈNCIES En la nostra aposta per la formació continuada també duem a terme conferències encaminades a assessorar i donar suport a professionals, empreses, entitats, administracions públiques o particulars que puguin estar interessats.
separador-litlle FORMACIÓ A EMPRESES DE MANTENIMENT I GESTIÓ D’ENERGIA Duem a terme formacions específiques a empreses dedicades al manteniment i la gestió d’energia. El nostre objectiu és proporcionar als assistents la base suficient per gestionar tot allò relacionat amb la gestió de manteniments d’instal·lacions energètiques. Des de les operacions a efectuar, normativa a complir, recursos necessaris, documents relacionats amb els manteniments, etc., fins a la gestió del coneixement, el qual, és molt necessari a les empreses actuals.
 • Concepts designs en projectes a l’exterior
 • Partners d’enginyeries exteriors
separador-litlle CONCEPTS DESIGNS EN PROJECTES A L’EXTERIOR En un entorn comercial cada vegada més globalitzat i competitiu, és fonamental establir aliances estratègiques que permetin a les empreses aprofitar sinergies en projectes d’internacionalització complexos, de manera que unint les seves forces els resulti menys costós introduir-se en un nou mercat. Per establir una activitat productiva o logística a l’exterior, aquestes necessitats no són necessàriament econòmiques, ja que, requereixen capacitats tecnològiques, experiència comercial, contactes i coneixement del mercat. En aquest sentit, JSS Efficient Engineering reconceptualitza el teu negoci, ajudant-te a introduir-te al mercat internacional amb garantia d’èxit.
separador-litlle PARTNERS D’ENGINYERIES EXTERIORS Per tal d’oferir les millors solucions als clients actuals i futurs de tot el món, JSS Efficient Enginnering col·labora amb un ampli ventall de socis internacionals. De fet, volem ser el teu soci estratègic en l’aterratge de la teva enginyeria internacional a Barcelona, proporcionant-te totes les eines i assessorament per a què puguis desenvolupar el teu projecte a la capital catalana, una ciutat amb una ubicació privilegiada i amb un alt potencial d’innovació.

Vols més informació


Av. de la Riera de Cassoles 43-45
Àtic 2 i 3
08012 Barcelona

932 175 051
jss@coac.es